Reguły przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO).

1.    Administratorem danych osobowych jest firma Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą przy ulicy Jana Głogowczyka 31, 51-604 Wrocław, NIP 8982213284, Regon 362239440, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000570280 (zwana dalej Administratorem).

2.    Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) i f) RODO w celu:

a.    zawarcia i wykonania przez Administratora umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.
b.    wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych      podatków.
c.    dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych umową – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub przepis prawa (Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy).

3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

4.    Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora do poszczególnych celów i usuwane odpowiednio z upływem terminu wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego.

5.    Administrator może udostępniać dane osobowe wyłącznie:

a.    podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
b.    podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług.
c.    innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej zgody.

6.    Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych.

7.    Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.

8.    Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.